Положення про управління

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється та підпорядковане голові Сумської обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне Міністерству культури України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями та дорученнями голови Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

1) реалізація державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, кінематографії, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;

2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

участі у формуванні та реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

3) сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що проживають на території області;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних, музейних, театрально-видовищних, навчальних закладів;

організації навчання та фаховій підготовці фахівців галузі культури і туризму, національностей та релігій;

формуванню репертуару театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

здійсненню контролю за вивезенням,  ввезенням та поверненням культурних цінностей;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму і курортів;

зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релігійними організаціями, здійснює контакти і координаційні зв'язки з відповідними органами інших держав із цих питань;

всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

проведенню заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

збереженню і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

формуванню толерантності в українському суспільстві та запобіганню розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

проведенню заходів з реалізації чинного законодавства та положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у сфері культурної діяльності та засобах її здійснення;

діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами України, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв'язків громадських організацій національних меншин, що проживають на території області з відповідними громадськими організаціями України та за її межами;

забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

3) проводить аналіз:

потреби в працівниках у сфері культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;

ринку туристичних послуг і подає  відомості про розвиток туризму Державному агентству України з туризму та курортів;

фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв області, здійснення видатків на охорону культурної спадщини;

4) подає Міністерству культури України пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання в зазначених сферах;

надання творчим колективам статусу академічного та надання закладам (установам) культури статусу національного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, членів обласних організацій Національних творчих спілок, учасників аматорських колективів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

занесення:

об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

відповідної території до Списку історичних населених місць України;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм розвитку культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;  а також державної мовної політики;

реалізації міжнародних проектів у сферах культури, мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, національних відносин;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму і курортів;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, туризму і курортів,  охорони культурної спадщини, національних меншин, релігій;

7) здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури, мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини;

8) забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, що становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

виготовлення, установлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України;

9) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

10) установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

11) інформує Міністерство культури України про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

12) організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

13) погоджує:

програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України;

у встановленому чинним законодавством порядку проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому Міністерством культури України повноважень;

розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення, у межах зон їх охорони;

відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

в установленому порядку реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, а також змін і доповнень до них;

проведення на території області проповідницької чи іншої канонічної діяльністі, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;

14) видає дозволи на:

проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

відновлення земляних робіт;

право здійснення туристичного супроводу;

15) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

16) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини", дозволів або з відхиленням від них;

17) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;

18) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду; 

19) вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

20) проводить роботу зі здійснення гастрольної діяльності на території області; 

21) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

22) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

23) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

24) розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України;

25) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті управління, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

26) організовує планово-фінансову роботу в  управлінні;

27) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з обласного бюджету;

28) здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку в управлінні та підвідомчих установах;

29) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші  матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сумської обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством культури України. Начальник управління має першого заступника та двох заступників - начальників відділів, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Сумської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління та погодженням з Міністерством культури України.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Сумської обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Сумської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва Сумської обласної державної адміністрації;

11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Сумській області.

Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сумської обласної державної адміністрації або Міністерством культури України;

12) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Сумської обласної державної адміністрації кошторису управління;

14) здійснює у встановленому чинним законодавством порядку добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів культури і туризму районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації;

19) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, організацій національних меншин тощо. У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи. Персональний склад колегії та положення про неї затверджується розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначаються в установленому чинним законодавством порядку. Кошторис, штатний розпис управління затверджуються в установленому чинним законодавством порядку після проведення їх експертизи Департаментом фінансів Сумської обласної державної адміністрації.

12. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

Повний документ можна переглянути за посиланням.